Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/otwartedrzwi_2.17/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 77

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /strony_projektowe/otwartedrzwi_2.17/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php on line 87

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /strony_projektowe/otwartedrzwi_2.17/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-summary.php:77) in /strony_projektowe/otwartedrzwi_2.17/wp-content/themes/Untitled/functions.php on line 4
O projekcie - Otwarte drzwi do zatrudnienia

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie 108 osób młodych (59 kobiet i 49 mężczyzn) do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia i niezarejestrowanych w urzędach pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. NEET)* poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej: poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

 Województwo Dolnośląskie, powiaty: złotoryjski, lwówecki, kłodzki, wałbrzyski.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia.
Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 uznaje się osobę młodą w wieku 15 - 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.
Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

1.

nie pracuje

2.

nie kształci się

(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3.

nie szkoli się

(tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

osób bezrobotnych niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

osób biernych zawodowo

tj. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

osób niepełnosprawnych

(osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • asystent dla os. niepełnosprawnej 
 • środki na zasiedlenie 
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne 
 • poczęstunek podczas zajęć 
 • ubezpieczenie NNW

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. 

Uwaga!

Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup: 

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Kontakt

Siedziba Biura Projektu
w Wałbrzychu
ul. Wysockiego 10 pok. 6

Brzęczek Elżbieta - asystent
tel. 502-630-320
e-mail: e.brzeczek@biuroprojektu.eu

Marta Mlottek - koordynator
tel. 515-832-668
e-mail: m.mlottek@biuroprojektu.eu

Małgorzata Wróbel-Bąkowska - asystent
tel. 530-903-057
e-mail: m.wrobel-bakowska@biuroprojektu.eu